JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije, Jagomir