Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Gaj- naselje Mokrine, Općina Hadžići