Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Nahorevo br. 141 i 143, Općina Centar Sarajevo