Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga_Kulo - korito rijeke Ljubine, Općina Vogošća