Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Krka br. 11