Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja - Izvođenje radova na sanaciji padine na lokalitetu Hakije Kulenovića