Ubrzava se dinamika rješavanja imovinskih odnosa na trasi Prve transverzale

Na proširenom sastanku Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo održanom 2. septembra 2019. godine,  usvojeni su krucijalni zaključci neophodni za proces izgradnje Prve transverzale, a među kojima je i zaključak o obavezi  Zavoda za izgradnju KS  da dostavi dinamiku i iznos potrebnih sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dionici od ulice Kranjčevićeva do Braće Begića, a nakon čega će, prema usvojenom zaključku, Vlada KS na posebnom podračunu obezbijediti sredstva operativna za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa.

Zavod za izgradnju je u zadatom roku od 24 sata dostavio opširnu i detaljnu informaciju o problemima s kojima se suočava na terenu, a koji se ne mogu riješiti bez asistencije Vlade KS i Općine Centar, a nakon čega je Vlada KS  na svojoj jučerašnjoj sjednici  izdvojila 15.000.000 KM na poseban podračun Ministarstva saobraćaja KS predviđenih za ove namjene.

Zavod je prema Pravobranilaštvu KS odmah uputio predmete u kojima su vlasnici prihvatili ponude Zavoda za kupovinu u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji u ukupnoj vrijednosti od cca. 4,5 miliona maraka. Budući da je posljednjim zaključkom Vlada obezbijedila znatna sredstva, Zavod će do kraja mjeseca septembra preostalim vlasnicima nekretnina ponuditi iznose za otkup u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Iako su osigurana sredstva od strane Vlade KS, problem s otkupom objekata na dionici ulica Kranjčevićeva do Braće Begić predstavlja činjenica da je Zavod od Općine Centar obaviješten da ova Općina još uvijek nije donijela pravosnažno rješenje o proglašenju javnog interesa.

Ta činjenica, nažalost, blokira rad Zavoda i Ministarstva saobraćaja KS na procesu otkupa objekata na području ove općine, o čemu smo promptno obavijestili i Vladu KS. S tim u vezi, da bi se održala uspostavljena dinamika dogovorena na sastanku 2. septembra 2019. godine i da bi se proces uopoće nastavio, potrebno je da Općina Centar pravosnažno proglasi javni interes na navedenoj dionici Prve transverzale.

Kada je u pitanju Općina Vogošća, Zavod je Vladu KS izvijestio da je Općina Vogošća utvrdila javni interes za izgradnju dvocijevnog tunela Kobilja Glava te da je postupak eksproprijacije okončan donošenjem rješenja o eksproprijaciji koja su postala pravosnažna. U narednom periodu slijedi postupak određivanja naknade pred Općinom Vogošća, a nakon isplate vlasnika i ulazak u posjed Kantona Sarajevo - Ministarstva saobraćaja - Direkcije za puteve KS.

Zavod je, također, obavijestio Vladu KS i Općinu Centar, a što je jedan od zaključaka sastanka od 2. septembra, da nema prepreka da se sa trase Prve transverzale uklone svi objekti koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo, Općine Centar i javnih preduzeća, radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni, tj. Izgradnji Prve transverzale.