Tenderska dokumentacija javna nabavka putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja - Izvođenje radova na sanaciji padine na lokalitetu Hakije Kulenovića