Sektor za katastar komunalnih uređaja

Sektor za katastar komunalnih uređaja obavlja  poslove koji se odnose na:

 

a) uspostavljanje, održavanje i izdavanje podataka katastra komunalnih uređaja Kantona;

b) učestvovanje u pripremanju i izradi programa rada Zavoda;

c) automatska obrada podataka i održavanje digitalnog katastra komunalnih uređaja;

d) prijem i pregled elaborata geodetskog snimanja i izdavanje odgovarajuće saglasnosti;

e) ažuriranje podloga i geodetskih mreža za potrebe izrade i održavanje katastra komunalnih uređaja i njihovo izdavanje u svrhu geodetskog snimanja podzemnih instalacija;

f) koordinacija aktivnosti svih učesnika od kojih zavisi uspostavljanje i održavanje katastra komunalnih uređaja;

g) druge poslove koje općine sa teritorije Kantona ugovorom ili sporazumom  povjere Zavodu ili za koje Skupština ili Vlada Kantona odrede da ih obavlja Zavod;

h) pripremanje izvještaja o radu Sektora u svrhu izrade izvještaja o poslovanju Zavoda;

i) iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javne nabavke iz nadležnosti sektora;