Reakcije na tekst

Poštovani, budući da se posljednjih nekoliko dana u javnosti u vrlo negativnom kontekstu (s potpuno netačnim infromacijama) tretira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, imamo potrebu obavijstetiti javnost o stvarnoj istini kada je u pitanju prodaja državnog zemljišta.  S tim u vezi, šaljemo vam demanti upućen medijima koji su u vrlo negativnom kontekstu tretirali Zavod za izgradnju KS:"PRIMA: Portal Zurnal.info – redakcija portala na email: redakcija@zurnal.infoPoštovani,U vezi sa podacima koje ste naveli u tekstu „TAJKUN OSUĐEN ZBOG UTAJE POREZA: Općina Centar bez javnog oglasa prodala zemljište Tihomiru Brajkoviću!“ objavljenom na portalu www.zurnal.info osjećamo potrebu da Vam se javimo vezano za nekoliko nepravilnosti koje ste naveli u spomenutom tekstu.Dužni smo napomenuti slijedeće:

-        Odredbama člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, br. 6/97) određeno je da imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo.

-        Raspolaganje i upravljanje nekretninama vrši se u skladu sa političkim stavovima Kantona Sarajevo.

-        Odredbama člana 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima FBiH (“Službene novine FBiH”,  66/13 i 100/13 ) određeno je da se prodaja odnosno opterećenje pravom građenja nekretnina u vlasništvu Federacije, kantona  i jedinica lokalne samouprave izuzetno može izvršiti neposrednom pogodbom za potrebe izgradnje radi oblikovanja građevinske čestice.

-        U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po zahtjevu Palace Investments d.o.o. Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je obavio tehničke pripreme materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

-        U postupku je pribavljeno obavezno pravno mišljenje Pravobranioca Kantona Sarajevo, te je Vlada Kantona Sarajevo donijela Zaključak broj: 02-05-39619-5/19 d 07.11.2019. godine kojim se utvrđuje prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu sa članom 363. stav (3) Zakona o stvarnim pravima FBiH u svrhu oblikovanja građevinske parcele A3, na lokalitetu Marijin Dvor.

-        Dana 19.11.2019. godine pod brojem: 01-05-41926/19 Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu sa članom 363. stav (3) Zakona o stvarnim pravima FBiH.

-        Po dobivanju gore navedene Odluke 17.12.2019. godine pristupilo se zaključivanju notarski obrađenog Ugovora o kupoprodaji između od strane Skupštine Kantona Sarajevo ovlaštene institucije i pravnog lica „Palace Investments d.o.o. Sarajevo“.

Uvažavajući gore navedene propise, jasno je vidljivo da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo niti je donio odluku vezano za prometovanje predmetne nekretnine, niti je mogao svojevoljno raspolagati sa istom, a ni u kojim okolnostima nije mogao pristupiti potpisivanju bilo kakvih notarskih ugovora koji imaju za cilj prometovane nekretnine bez naloga i ovlaštenja Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranioca Kantona Sarajevo.Sa dubokim uvjerenjem u Vašu novinarsku etiku, zavidan nivo kvaliteta istraživačkog novinarstva koje pokazujete u svom radu, očekujemo da ćete otkloniti nenamjerne implikacije u koje je spomenuti tekst postavio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i direktora Hulusić Mirzu informacijom da je ovaj Zavod pristupio notarskoj obradi ugovora prije nego što ga je Skupština Kantona Sarajevo za to ovlastila tako što ćete ovaj naš dopis u potpunosti objaviti na Vašoj stranici te omogućiti Vašim čitateljima pravilnu informaciju o temi koju ste obrađivali.Poštujući uzuse osjetljivosti Vaše profesije očekujemo da ćete ubuduće prilikom tretiranja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u nekim od Vaših tekstova iskoristiti poslovnu politiku koju mi u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo sa ponosom baštinimo – a ta je potpuna otvorenost i transparentnost u radu prema svim sredstvima informisanja naših građana – doći u Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i imati uvid u bilo koju dokumentaciju koja Vam je potrebna da bi kvalitetno informisali Vaše čitatelje.Sa nadom u Vašu pravovremenu reakciju,S poštovanjem,                                                                                                                                                                                               DIREKTOR                                                                                                                                                                              Hulusić Mirza, dipl.ing.arh."