Nadležnosti

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona Sarajevo, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

 

realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole;

pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo;

opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo komunalne privrede, infrastructure, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša;

usluge stručnog nadzora za potrebe organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, te drugih organa na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona, te privrednih društava u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, a koji se odnosi na:  izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata visokogradnje; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata niskogradnje; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata hidrogradnje, utvrđivanje postojanja, sanaciju, rekonstrukciju, održavanje i monitoring klizišta; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje elektroinstalacija; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje mašinskih instalacija; izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje hortikulturnog uređenja;

uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja;

upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom;

evidentiranje i naplata po osnovu rješenja za posebnu naknadu bespravno izgrađenih objekata koje ispostavljaju nadležni organi;

zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda.

vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.