Propisi

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Zakon
Zakon o organizaciji organa uprave F BiH ('Službene novine FBiH', PDF icon 35/05)
Zakon o državnoj službi u FBiH ('Službene novine FBiH', PDF icon 29/03)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ('Službene novine KS', PDF icon 7/08, PDF icon 16/08)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ('Službene novine FBiH', PDF icon 30/08)
Zakon o imovini Kantona Sarajevo ('Službene novine KS', PDF icon 6/97)
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH ('Službene novine FBiH', PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08)
Zakon o prostornom uređenju ('Službene novine FBiH', PDF icon 7/05)
Zako o eksproprijaciji ('Službene novine FBiH', PDF icon 70/07)
Zakon o građevinskom zemljištu F BiH ('Službene novine FBiH', PDF icon 67/05)
Zakon o vlasničkopravnim odnosima ('Službene novine FBiH', PDF icon 6/98, PDF icon 29/03)
Zakon o zemljišnim knjigama ('Službene novine FBiH', PDF icon 58/02, PDF icon 54/04)
Zako o obligacijskim odnosima ('Službene novine FBiH', PDF icon 29/03)
Zakon o javnim nabavkama BiH ('Službeni glasnik BiH', PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09)
Zakon o obligacijskim odnosima ('Službeni list RBiH', )