Sektora za imovinsko- pravne i kadrovske poslove

Sektor za imovinsko- pravne i kadrovske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 

a) učestvovanje u pripremanju i izradi programa rada Zavoda;

b) pokretanje postupaka pred nadležnim organima za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za eksproprijaciju nekretnina u privatnom vlasništvu i za oduzimanje, ograničenje i prenos prava na nekretninama u funkciji sprovođenja navedenih programa i planova;

c) pribavljanje nekretnina i raspolaganje stečenim nekretninama u funkciji sprovođenja navedenih programa i planova;

d) poslove pripreme uređenja gradskog građevinskog zemljišta izvan navedenih programa i planova, koji općine sa teritorije Kantona ugovorom povjere Zavodu ili za koje Skupština ili Vlada Kantona odrede da ih obavlja Zavod;

e)  zastupanje Zavoda u upravnim postupcima legalizacije nekretnina na zemljištu u vlasništvu Zavoda

f) postupak uknjižbe izuzetih i eksproprisanih nekretnina i rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva fizičkih i pravnih lica;

g) druge stručne poslove uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrđene zakonom i drugim propisima i stavljene u nadležnost Kantona Sarajevo.

h)  pripremanje izvještaja o radu Sektora u svrhu izrade izvještaja o poslovanju Zavoda

i)   vrši normativno-pravne, studijsko-analitičke i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po  nalozima pomoćnika direktora za imovinsko- pravne i pravne poslove i direktora Zavoda

izrada općih akata Zavoda, kadrovski i personalni poslovi,

učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Zavoda, zastupanje Zavoda u upravnim postupcima pokrenutim za povrat stanova,

davanje stručnih mišljenja na materijale iz nadležnosti Zavoda i izrada informacija iz nadležnosti Zavoda,

provođenje konkursnih procedura za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika,

usklađivanje potrebnih aktivnosti sa Agencijom za državnu službu FBiH i Odborom državne službe za žalbe,

arhivsko poslovanje.