Organizacija Zavoda

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove koji se odnose na:

  • relizaciju projekata građenja od interesa za Kanton počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobivanja upotrebe dozvole;

  • opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša;

  • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja;

  • pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo;

  • upravljanje i raspolaganje imovinom Zavodu u skladu s namjenom utvrđenom zakonom;

  • računovodstvo sredstava uređenja građevinskog zemljišta, naknade za pogodnosti i posebne naknade iz osnova legalizacije bespravno izgrađenih objekata;

  • zastupanje u pravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda;

  • obavljanje i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Kantona u oblasti izgradnje infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta koje mu povjeri Kanton.