Politika kvaliteta

 • POLITIKA KVALITETA
   

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo uspostavljanjem i poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom, ispunjava zahtjeve i očekivanja svojih korisnika.

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je opredjeljen da se ispunjavaju zahtjevi korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost  sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zakonskom  regulativom i međunarodnim standardima.

 

Svi zaposleni u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna djelovanja kao prepoznatljiv stil rada  institucije.

 

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

 

Osnove politike sistema menadžmenta  kvaliteta su :

 

 • Zadovoljstvo korisnika naših usluga, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružimo visokokvalitetne usluge.
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
 • Profesionalno postupanje uposlenika Zavoda u komunikaciji sa zainteresovanim stranama na principima jednakosti i ne diskriminacije po bilo kojem osnovu;
 • Redovno objavljivane izvještaja koji opisuju i analiziraju opće nalaze aktivnosti vanjskog osiguranja kvaliteta;
 • Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se cijeni i koristi iskustvo i vještina svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja potreba korisnika naših usluga.

 

Politika kvaliteta preispituje se minimum jednom  u šest mjeseci, da bi se utvrdila njena efektivnost.

 

Uposlenici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo su upoznati sa Politikom kvaliteta i postupaju u skladu s njom u svakodnevnim aktivnostima.

 1. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ŽALBE KORISNIKA
  OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ŽALBE KORISNIKA (google.com)
   
 2. ANKETNI LIST
  ANKETNI LIST (google.com)