Služba za stručni nadzor

 

Služba za stručni nadzor vrši poslove koji se odnose na: nadzor nad izvođenjem radova  na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju objekata visokogradnje, objekata niskogradnje, klizišta, instalacija vodovoda i kanalizacije, elektro instalacija, mašinskih instalacija, regulacije vodotoka, uređenje infrastrukture za upravljanje otpadom, uklanjanje građevina, hortikultura,  te primopredaja radova i objekata; u saradnji sa Sektorom za imovinsko - pravne i kadrovske poslove  učestvuje u pripremi procjene troškova uređenja, upravljanje projektom ili segmentom projekta, planiranje i koordinacija provedbe projekta i pojedinih aktivnosti, iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javne nabavke iz nadležnosti službe  i druge poslove iz djelokruga rada Zavoda po nalozima pomoćnika direktora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta i direktora Zavoda.