Sanacija klizišta

Sanacija klizišta na području Kantona Sarajevo

 

Vrijednost radova; geoistražni radovi, izrada kompletne projektne dokumentacije, troškovi vezani za oglašavanje i pribavljanje saglasnosti, te svi sanacioni radovi za klizišta na Kantonu Sarajevo, (gdje je Zavod za izgradnju KS bio nosioc projektnih aktivnosti), od 2000. godine do danas, iznosi cca 29.000.000,-KM.

 

 
                                                                            Izvođač: razni
                                                                            Početak radova: trajno
                                                                            Planirani završetak radova: trajno


 

                                                    OPĆENITO O KLIZIŠTIMA - evidencija, prevencija, sanacija

Klizišta - Klizišta predstavljaju poseban tip erozije kod kojeg je glavni transportni faktor gravitacija. Ona nastaju na nagnutim terenima na kojima se na nekoj dubini nalazi glinoviti sloj, koji uslijed prekomjernog vlaženja postane klizak, a površinski sloj natopljen vodom oteža, izgubi kohezivnost i počne kliziti po donjem glinovitom sloju. Klizišta mogu nastati i podsijecanjem površinskog sloja građevinskim radovima, (opisano u skladu Direktive Savjeta Evrope br. 92/43/EEC - Direktiva o staništima)
Klizišta na Kantonu Sarajevo sanira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo na temelju prethodno pribavljene projektne dokumentacije i po odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju klizišta.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo tokom sanacionih radova vrši nadzor kvaliteta i kvantiteta sanacionih radova.

                                                                       Pregled klizišta po opštinama
                                                                       Stanje: februar 2017. godine

R. Br.

Naziv opštine

Ukupan broj registrovanih kizišta*

  1.  

Centar

152

     2.

Stari Grad

116

     3.

Novo Sarajevo

108

     4.

Novi Grad

183

     5.

Ilidža

15

     6.

Vogošća

218

     7.

Ilijaš

53

     8.

Trnovo

13

     9.

Hadžići

10

 

Svega

868

Napomena) * sva registrovana klizišta o kojima Zavod za izgradnju KS zna osnovne podatke - lociranost i naziv, a koja su proglašena klizištem na temelju mišljenja ili geoistražnih radova

Iz svake od tabela pripadajućih općina vide se podaci koja su klizišta sanirana ili za koja je urađena projektna dokumentacija za planirane sanacije.

 

........

 

Nakon majskih obilnih padavina i poplava 2014. pokrenuta su brojna klizišta (oko 220 lokaliteta za koje su građani i (ili) općine dostavile podateke), a od tih pojavama općine su kao prioritetne lokacije izdvojene slijedeće:

1.

Stari grad

Podcarina br. 29 i Save Skarića br. 22 )

2.

Centar

Nahorevo - Lasac, Nurudina Gackića br.75, Višnjik (širi obuhvat omeđen ul. Zaima Šarca, Bolnička i višnjik), Nahorevska do br. 125 i Grdonj

3.

Novo Sarajevo

Hum brdo, Baždarevo, zona rezervoara Hum

4.

Novi grad

Ul. Vladimira Preloga - bespravna gradnja, put ka Golom brdu)

5.

Ilidža

3 lokacije koje nisu obiđene ode strane ZIK- a, a Zavod je početkom 2015. završio izradu projektne dokumentacije za klizište Kobiljača do br. 42

6.

Hadžići

4 lokacije (Musići, Potkraj, Miševići i Žunovnica)

Za koje se 2015.planira izrada projektne dokumentacije na temelju budžeta općine Hadžići

7.

Vogošća

133 lokacija od toga je nakon terenskih obilazaka izdvojeno 29 potencijalno opasnih klizišta, a potom je u 2014. urađena sanacija lokaliteta Svraka i Bušće i u potpunosti su pripremljeni projekti za: Klizište "Dreskovača", Klizište „Uglješići br. 11., 12., i 13. i klizište Ugorsko br. 14 “, Klizište „Nova cesta br. 49“, Klizište „Donja Vogošća – Nebočaj br. 35“, a na lokalitetima Oragov brijeg do br. 70, klizište Muje Šejte do br. 60, Nebočaj do br. 70 i klizište na lokalitetu Hotonj za koje je Zavod po osnovu projekta općine Vogošća vršio strućni nadzor. U 2015. je planirana je izrada projekata i to :

- „Izrada glavnog projekta sanacije klizišta Ugorsko br. 46, Ugorsko II br. 21, Muje Šejte br. 66 i Muje Šejte br. 120“

- „Izrada glavnog projekta sanacije klizišta Jošanica I Miholjići br. 8, Poturovići br. 27, Poturovići br. 30 i Ljubina br. 8“

- „Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Čolakovići br. 20, 21, i 22“

8.

Ilijaš

4 lokaliteta (Donji Čevljanovići, Srednje, Moševići, Gornja Karaula) od toga je urađena projektna dokumentacija za Klizište „Srednje br. 19“, početkom 2015 se radi projektna dokumentacija za klizišta; „Donji Čevljanovići br. 155“ i „Donji Čevljanovići br 16 i 1„

9.

Trnovo

U 2015.se izvodi sanacija na lokalitetu Mijanovići

Napomena) U Bazu klizišta Zavoda za izgradnju KS unesene su sve od gore navedenih lokacija za koje su provedene geoistrage odnosno za koje su napravljeni projekti sanacije.

 

 

PROBLEMATIKA KLIZIŠTA: GIS BAZA PODATAKA KLIZIŠTA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Uzroci pojave klizišta, Interventne sanacione mjere

 
                                    

GIS baza