OPĆINA ILIDŽA

 

Br.

Naziv saniranog klizišta

Godina izvođenja sanacije

1.

Klizište „Česma br. 1"                                  

2013. god. – urađena projektna dokumentacija

2.

Klizište „Han ploča - Buhotina"

2013. god. - obustavljena izrada projektne dokumentacije, urađen samo geološki elaborat.

3.

Klizište „Kobiljača do br. 42“

2015/16. god. - sanacioni radovi izvedeni.