Javne nabavke

Ukupno 137
Nabavke Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o prvoj (I) dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora monitoring klizište ul.H.Kulenovica - Jukiceva Odluke o izboru ponuđača
Odluka o dodjeli ugovora klizište ul.H.Kulenovica - Jukiceva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju jane nabavke Nabavka materijala za održavanje higijene Obavještenja o javnim nabavkama
Plan javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete Općina Centa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora održavanje sanirnih klizišta Centar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala Pokretanje i tok konkurentski zahtjev
Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Odluka o dodjeli Ugovora nabavka plotera,printera, racunara i racunarske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Odluka o dodjeli Ugovora izvodenje radova Javna rasvjeta Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli Ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta Dreskovaca Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli Ugovora revizija projekta objekta Grbavicka 62-68 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta lokalitet korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i montažu sistema video nadzora na području Općine Vogošća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta lokalitet Krka br. 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta lokalitet Sedrenik br. 138-146 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-67-5-110-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-95-3-109-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-94-3-108-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-93-3-107/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-92-3-106/17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora Izvođenje radova vanjskog uređenja i priključaka objekta Akademije scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Obavještenje o nabavci 285-1-2-89-3-99-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Obavještenje o nabavci 285-1-2-86-3-98-17 Pokretanje i tok otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora 285-1-3-48-5-97-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Maunaga_Kulo - korito rijeke Ljubine, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Jednogodišnja usluga uzimanja uzoraka, laboratorijske analize, izrada mjesečnih Elaborata o sastavu i kvalitetu otpadnih i procjednih voda u krugu Regionalnog centra za otpad Smiljevići u Sarajevu Pokretanje i tok otvoreni postupak
Provođenje istražnih radova, izrada geotehničkog elaborata, izrada glavnog projekta sanacije i projekta monitoringa klizišta lokalitet Korito rijeke Ljubine - Čakal Senad, Općina Vogošća Pokretanje i tok otvoreni postupak
Nabavka opreme, izvođenje radova i montaža sistema video nadzora na raskrsnicama saobraćajnica i javnih površina na području Općine Vogošća, za potrebe V Policijske stanice Vogošća (MUP KS) na kontroli bezbjednosti saobraćaja Pokretanje i tok otvoreni postupak
Odluka o devetoj (IX) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu.doc Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Maunaga Kulo korito rijeke Ljubine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Svrake IV Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Musići br.25 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacij klizišta Nadlipe Čikma da br.23 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Sedrenik 56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 Ugovaranje i realizacija
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00